Księga inwentarzowa

Prowadzenie księgi inwentarzowej jest szczególne istotne, jeśli spółka posiada dużo środków trwałych.

Księga inwentarzowa powinna zawierać m.in. takie elementy, jak:

• liczba porządkowa,

• określenie środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej,

• data nabycia,

• określenie dokumentu stwierdzającego nabycie,

• data przyjęcia do używania,

• symbol Klasyfikacji Środków Trwałych,

• wartość początkowa,

• roczna stawka amortyzacyjna,

• kwota odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów,

• zaktualizowana wartość początkowa,

• zaktualizowana kwota odpisów amortyzacyjnych,

• data likwidacji oraz jej przyczyna albo data zbycia.

Księga inwentarzowa do nabycia w sklepie www.druczki.eu